NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 10

1 april 2008 (11:00) | Categorie: NIEUWSBRIEF

Hier is alweer Nieuwsbrief 10. Deze staat weer vol belangrijke informatie. Wilt u reageren, en, of meedoen. Prima.

 

VREEWIJK IN ACTIE

Aanstaande donderdagavond 3 april is van 19.30-21.00 weer een bijeenkomst in de BOV. Alle 1400 bewoners die een brief hebben ontvangen van Com.wonen dat zij hun huis gaan slopen worden door mensen van Vreewijk in Actie (VIA) bezocht. Wilt u meedoen, een uurtje is ook goed. Meld u dan aan bij Jose 06-3019089. Vele handen maken licht werk.

 

LEEFBAARHEID BREE-MAARLAND. Helaas is de tweede afspraak met bewoners van Bree Maarland niet doorgegaan. Com.wonen stuurde 2 dagen vantevoren de uitnodiging. Ook was het verslag van de vorige vergadering niet binnen.

Ter herinnering

Kraken onmiddellijk melden bij mevrouw A. de Jong annemarie.dejong@comwonen.nl

Andere zaken over leefbaarheid bij mevrouw M. de Goede mieke.degoede@comwonen.nl

 

HONDENBEZITTERS OPGELET

Laat uw hond NIET uit op onze achterpaden en binnentuinen. Doe dat op de daarvoor bestemde plaats. Dank u.

 

ARCHITECTUURCURSUS NAI

Naar nu blijkt mochten niet alleen bewoners van Bree Maarland niet naar binnen bij het NAI. De cursus was overboekt. Com.wonen heeft al deze mensen een brief gestuurd. Bij een aantal  (onder andere de leden van het actiecomite) is deze brief niet aangekomen. Het actiecomite heeft als genoegdoening een bon voor een bezoek aan het NAI en het Sonneveldhuis gekregen van Com.wonen.

Hebben anderen die uitgeloot zijn, die ook gekregen?

 

HOORZITTINGEN

Alle drie de hoorzittingen op het kantoor van de deelgemeente Feyenoord over de conceptwijkvisie zijn achter de rug. Er was veel kritiek. Mensen vonden het een slecht stuk, een verhaal om te maskeren dat het alleen om sloop gaat, een opsomming van zaken, zoals parkeerdruk, hondenpoep waar de overheid zich toch al druk om moet maken. We zijn benieuwd wat de deelgemeenteraad ervan vindt.

 

MOTIE SP AANGENOMEN

In de deelgmeeenteraadsvergadering van Feyenoord van 13 maart 2008 is de volgende motie van de SP aangenomen.

Constaterende dat het optreden van Com.wonen uitsluitend gericht is op het slopen van de woningen. Afspraken niet worden nagekomen. Bewonersparticipatie niet gewaardeerd wordt. Het vertrouwen in deze corporatie tot het nulpunt is gedaald.

Wordt het dagelijks bestuur opgedragen in gesprek te gaan met Com.wonen en te zorgen voor een open klimaat. Com.wonen te overtuigen om zonder voorwaarden vooraf met de bewoners en de deelgemeente in gesprek te gaan over de toekomst van Bree/Maarland.

 

UITSPRAAK RAAD VAN STATE

is goed nieuws voor Nieuw Crooswijk. In de uitspraak staat onder andere dat het door Grand Pre Moliere gebouwde niet mag worden afgebroken. Dat geeft hoop voor Vreewijk.

 

ROTERADUM IN 'T WITTE PAARD

VREEWIJK IS EEN VOLKSMONUMENT VAN DE EERSTE ORDE.

Het Historisch Genootschap Rotorodamum op 14 maart 2008 in Vreewijk zoekt naar de balans tussen feiten en waarden. Inleidingen werden gegeven door de heer Bongers, mevrouw Steenhuis en de heer de Klerk. Bongers betoogt dat een monument dat er nog staat een unieke bron is. Het vertelt een verhaal en een belevingswereld van een stad. Steenhuis brengt de waarde van het groen naar voren: waarlijk prachtige landschapsarchitectuur. De Klerk gaat in op de conceptwijkvisie. Het is een rommelig stuk. Alles is vaag. Wat bedoelen ze met sociale cohesie, wat zijn de kaders? Bongers eindigt met de oproep aan Com.wonen om de cultuurhistorische waarde van Vreewijk serieus te nemen.

Tot slot eindigt Bongers met de mededeling dat Roterodamum  de discussie op gang wil houden. 

 

BIJEENKOMST HUISVESTING

Op de bijeenkomst op 17 maart 2008 over huisvesting van de SP werden een aantal belangwekkende uitspraken gedaan.

Paulus Jansen, SP Tweede Kamerlid benadrukte dat mevrouw Vogelaar zich rijk rekent met geld van de woningcorporaties. En dat de plannen van woningbouwcorporaties vaak oude plannen zijn.

De heer Jaap Koole, directeur Vestia onderstreepte dat woningbouwcorporaties juist baat hebben bij participatie van bewoners.

De heren Reimar von Meeding en Marcel Tankink betrekken als eerste bewoners als er plannen zijn voor een wijk.

Tot slot werd door alle sprekers bevestigd, dat door terugtreding van de overheid (de woningboouwVERENIGINGEN zijn corporaties geworden) de corporaties de regenten van weleer zijn geworden. Hun werkwijze onttrekt zich aan democratische controle.

 

TWEEDE KAMER PARTIJ VAN DE ARBEID

Eindelijk is er  van nog een landelijke politieke partij namelijk de Partij van de Arbeid belangstelling voor de grootschalige sloopplannen van Com.wonen in Vreewijk. Mevrouw Chantal Gillard (PvdA lid en woonachtig in Vreewijk) wilde geinformeerd worden.  En dat is uiteraard gebeurd.

Pers en politiek HOORZITTINGEN

14 maart 2008 (09:50) | Categorie: Pers en politiek

HOORZITTING WOENSDAG 12 MAART 2008

Het doel van de hoorzittingen is om bewoners van Vreewijk te horen, per persoon 10 minuten over de conceptwijkvisie. Alle reacties worden aan de conceptwijkvisie gekoppeld: de deelgemeenteraadsleden beslissen uiteindelijk over de wijkvisie.

Tips Geef je commentaar ook op schrift aan de secretaris van de hoorzitting commissie; geef het ook aan de BOV.

Afgelopen woensdag vond de eeerste hoorzitting over de conceptwijkvisie plaats.Hieronder het commentaar van Kees Korbijn, teksdichter en zanger uit Vreewijk

Woensdag 12 maart 2008.

Hier mijn ernstige bezwaren tegen de sloop- en wijkplannen die ons door Com-wonen worden voorgeschoteld. Een simpele rekensom. Sloop van 1400 sociaal bewoonde woningen waarvan de helft als huur en de anderen als koopwoning terugkomen. 1400 Gezinnen worden gedwongen hun huis te verlaten om in het ongewisse te verdwijnen. Hoe mistig is de bewering van Comwonen in Vreewijk te kunnen blijven wonen. U kunt blijven MITS!!! De voorwaarden van MITS zijn in de handen van Com-wonen. Het inkomen zal een belangrijke factor zijn. Dus AOW gerechtigde. Wegwezen/Invalide of WAO gehandicapte. Wegwezen. Hogere inkomens kunnen kopen of de omhoog gevoerde huren betalen.

Er wordt verondersteld, dat de Vreewijkbewoners een andere plek zullen vinden na uitwijzing naar de randgemeenten. randgemeenten die nu al ernstig in gebreke zijn met de sociale woningbouw. In plaats te bouwen werden in Spijkenisse vast de huren verhoogd om de verwachte Rotterdamse paria's te verrassen. Dan die prachtige plannen van Com-wonen om de probelmen op te lossen.

Geachte dames en heren van Com-wonen. Het gros van de Vreewijkbewoners heeft geen problemen met hun woning.

wij hebben geen problemen met onze medebewoners. Allochtoon of autochtoon. Niet wij, maar Com-wonen heeft schijnbaar probelmen. Waarschijnlijk bedenkt com-wonen problemen om plannen kracht bij te zetten.

Een van de dor u bedachte problemen, Ruimte voor de kinderen om te spelen. U belooft meer ruimte voor kinderen om te spelen. Maak u geen zorg, we hebben een Valkenierswei met ruimte, in de binnentuinen van veel straten is ruimte om te spelen.

U vindt dat u in uw prachtwijk geen parkeerprobleem zult hebben. De manier waarop u sloop en nieuwbouw heeft gepleegd op Olmendaal en Meiendaal laat zien dat uw woorden meer waard zijn dan uw daden. Trouwens met de Voorde als voorbeeld, hier is geen parkeerprobleem, het probleem begint als de ziekenhuizen, wagenparken van dokters en verpleegkundigen in onze proppen.

Dan nog een vraag van een oudere bewoner. Op welke leeftijd tussen ons 80e en 90e jaar mogen wij onze oude lichamen aan het ontruimen van onze have en goed breken. Waar vinden we straks onze dokter, onze tandarts, onze sociale samenhang terug? Mag ik hier rond mijn negentigste levensjaar hier ructig de afronding van mijn leven tegemoet zien? Of moet ik op inburgeringscursus om me straks omgeven door mensen uit een andere cultuurstroming verstaanbaar te maken. Waar haalt u het recht vandaan een groot deel van uw huurderspubliek op grond van inkomen te dixcrimineren en te verbannen.

Zo moge hier een tuinstadwijk verrijzen, staat op De Brink gebeiteld in beton. De uitspraak van de heer van de Mandele van rond 1917. De heer van de Mandele, waarlijk geen linkse rebel net zo min als andere vooraanstaande notabelen, die met het initiatief kwamen om de arbeider van toen een leefwaardige woonplek te bieden.

Nu spreken politiek en corporatie een andere taal. De taal van economisch belang, de beter gesitueerde terug in de stad in, ten koste van.

Ik hoop dat er in deze stad nog bestuurders zijn die er in dit opzicht een andere gedachtengang op na houden dan de dames en heren van Com-wonen.

Bestuurders die een halt toe zullen roepen aan Com-Slopen.

 

 

 

 

 

 

Pers en Politiek KRITIEK OP ONDERHOUD

14 februari 2008 (11:07) | Categorie: Pers en politiek

 De deelgemeenteraadscommissie Vreewijk-Katendrecht uitte bij monde van Jo de haan  (PvdA) haar ongerustheid over de handelwijze van Com-wonen,

Op de deelgemeenteraadscommissie van 17 januari 2008 stelt de commissie vast dat Com-wonen panden aan het Bree-Maarland  bewust niet opknapt en leeg laat staan.

 

De commissie dringt aan op uitvoering van het aanschrijfbeleid, dat nu alleen voor particuliere huizenbezitters wordt gehanteerd.

 

Gulami Yesildal zei aan Com-wonen gevraagd te hebben wat de corporatie doet aan onderhoud. Zij zullen met een schriftelijke ractie komen. Yesildal zal deze geven aan de commissie.

Pers en Politiek ZORGEN OM LEEGSTAND BREE-MAARLAND

14 februari 2008 (10:57) | Categorie: Pers en politiek

Algemeen Dagblad 2 februari 2008

De SP in Rotterdam maakt zich zorgen om de leegstand in tuindorp Vreewijk, een direct gevolg van de sloopplannen van verhuurder Com-wonen. Zowel SP gemeenteraadslid Leo de Kleijn als raadslid Henk Sonneveld van Leefbaar Rotterdam zijn ontevreden over Com-wonen.

Volgens wethouder Karakus, die nauw overleg heeft met Com-wonen zijn er 37 woningen tijdelijk verhuurd en staan twee woningen leeg. De ene vanwege brandschade, de andere is uitgewoond door een kraker. Beide woningen wil Com-wonen niet herstellen, waardoor deze geschikt zijn voor verhuur.

De wethouder vindt het allemaal meevallen.

Steunbetuiging Ons Rotterdam

13 februari 2008 (09:09) | Categorie: Steunbetuigingen

Ons Rotterdam is een blad voor alle mensen die van Rotterdam houden.

In haar laatste nummer van 2007 stond  een artikel over Vreewijk. In dit artikel maakt het blad melding van de sloop van de Koninginnekerk. De teneur in Rotterdam was dat  nooit meer zou mogen gebeuren dat een beeldbepalend gebouw zou verdwijnen.

Maar constateert Ons Rotterdam: Vreewijk dreigt ook ten prooi te vallen aan de slopershamer. Ons Rotterdam stelt de bedenkelijke houding van wethouder Karakus aan de orde, die voor grootschalige herstructurering, met andere woorden sloop is. Com-wonen laat vele woningen in Vreewijk bewust leeg staan. Dit vind Ons Rotterdam merkwaardig omdat er regelgeving bestaat.

Het wordt hoog tijd dat de politiek zijn stem laat horen. Gemeenteraad en Deelgemeenteraad, ken uw verantwoording!!!

NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 9

13 februari 2008 (08:43) | Categorie: NIEUWSBRIEF

VREEWIJK IN ACTIE

Op 31 januari 2008 vond de eerste bijeenkomst plaats van mensen die zich druk maken over de toekomst van Vreewijk. Besproken is hoe belangrijk het is om op diverse plekken in de wijk actiecomite's te hebben. Daarvoor heeft het actiecomite Bree-Maarland informatie gegeven.

Er waren 20 mensen aanwezig. Het is belangrijk dat er meer mensen actief worden. Dan kunnen grotere acties worden georganiseerd. De eerste actie is huis aan huis folders te verspreiden met een foto van de betreffende straat, die gesloopt wordt. Kom ook in actie en woon de volgende bijeenkomst bij. Deze is

VREEWIJK IN ACTIE

DONDERDAGAVOND 21 FEBRUARI 2008 19.30  OP DE BOV.

 

CURSUS ARCHITECTUUR

Georganiseerd door Com-wonen. Helaas mochten de leden van het actiecomite niet naar binnen. "Er was iets misgegaan met de post," volgens Margriet Drijver, bestuurder Com-wonen.

Ra, ra, hoe kan het dat juist de leden van het actiecomite dit moest overkomen???

 

BOV-VRELOM avonden over de conceptwijkvisie.

Het wordt langzamerhand duidelijk dat niet alleen de bewoners Bree-Maarland bedreigd worden door de sloop. Ook in andere delen van de wijk zijn sloopplannen. Het actiecomite Bree-Maarland roept deze mensen dan ook op actief te worden.

 

RONDGANG LEEFBAARHEID BREE-MAARLAND

Op 31 januari 2008 heeft Com-wonen, Mieke de Goede met bewoners van Bree-Maarland een rondgang gemaakt. De klachten zijn genoteerd.

U kunt zelf ook klachten doorgeven aan Mieke de Goede mieke.degoede@comwonen.nl

tel nr. 8921470.

Kraken onmiddellijk melden bij Annemieke de Jong annemieke.dejong@comwonen.nl

 

NIEUWE VREEWIJK/VREETJE  POSTERS

Bij de BOV zijn nieuwe posters op te halen, ook in briefkaartformaat.

Voorbeelden van teksten zijn

Vreewijkers tegen sloop Dat is wijk(k)kracht

Geen probleem met dit huis Alleen met de verhuurder

Prima woning voor ouderen Wij wensen geen bejaardenpakhuis

1000 gezinnen op de vlucht Com-wonen plukt de gouden vrucht

Fantastisch huis met tuintje Zoudt u ons svp met rust willen laten

 

 

 

 

 

 

Steunbetuiging SP Remi Poppe

22 januari 2008 (09:32) | Categorie: Steunbetuigingen

Remi Poppe, Tweede Kamerlid van de SP, heeft in januari 2008 aan Minister Ellen Vogelaar (Wonen, Wijken, Integratie) de volgende 4 schriftelijke vragen gesteld.

1. Hebt u kennis genomen van het artikel 10 januari 2008 in het AD "Corporatie op Ramkoers?"

2. Wat is uw mening over de opvatting van de directeur van Com.wonen dat "wat de politiek en de bewoners van de voorgenomen sloop van 1400 vinden niet doorslaggevend is"omdat een corporatie een zelfstandige organisatie is die zelf beslist wat er gebeurt met het bezit?"

3. Is het juist dat een corporatie zich bij de sloop van woningen formeel niets hoeft aan te trekken van de bewoners en de deel- of gemeenteraad?

4. Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, aan welke wettelijke regels moet een corporatie zich houden? 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 8

21 januari 2008 (05:39) | Categorie: NIEUWSBRIEF

STAND VAN ZAKEN

 

Het jaar 2008 is nog maar net begonnen en wij hebben weer voldoende nieuws voor onze eerste nieuwsbrief in 2008.

 

Com.wonen doet van zich spreken

Op 9 januari 2008 wanneer de gemeenteraadscommissie Fysieke Infrastructuur Buitenruimte en Sport (FIBS) de wijk bezoekt zegt  Com.wonen  bij monde van mevrouw M. Drijver bestuurder dat zij haar eigen koers vaart. Sloop vindt zij  het beste voor Com.wonen, zij versprak zich ...voor Vreewijk en zij zal juridische stappen niet schuwen.

Op 11 januari 2008  schrijft COM.wonen 1400 woningen aan met de mededeling dat hun huis gesloopt wordt. Het betreft de volgende gebieden

1.Bree/Maarland/Lange Geer/ Lede/Dreef/Voorde

2. Lede/Voorde/Dreef

3. Mare/Groene Zoom/ Wilgenweerd/Enk

4. Weimansweg/sSag/Valkeniersweg/Jagerslaan

 

BOV en VRELOM doen van zich spreken

De BewonersOrganisatieVreewijk (BOV)  en de huurdersbelangenvereniging van Vreewijk Vrelom hebben vier bewoners/huurdersbijeenkomsten georganiseerd.

Kom naar de twee laatste

Dinsdagavond 22 januari 2008 19.30 in Het Slag

Dinsdagmiddag 29 januari 2008 14.00 Het Slag

 

HET ACTIECOMITE doet van zich spreken

Kom donderdagavond 31 janauri 19.30 naar de BOV aan de Dreef. Het actiecomite heeft het initiatief genomen  om op meerdere plekken in Vreewijk een actiecomite te hebben. Vier bewoners hebben zich reeds aangemeld. Samen met het actiecomite en Fouad Akka en Cor Snijders opbouwwerkers zullen concrete plannen worden gemaakt. Daarbij wordt uiteraard gebruik gemaakt  van de ervaring van het actiecomite Bree/Maarland/Klaphek.

Op 12 januari 2008 heeft het Actiecomite tegen sloop van onze 85 woningen een brief gestuurd naar Com.wonen (Mevrouw Th. Klop, de heer G. van de Water).

In een reactie op  de vooraankondiging van de geplande sloop worden in deze brief drie bezwaren gemaakt.

1. Com.wonen praat over de wijkvisie als ware deze vastgesteld. Dat is niet het geval.

2. Com.wonen gaat er vanuit dat het door de deelgemeente aangevraagde TNO onderzoek de onderzoeksresulataten van het Alphaplan bevestigt. Dat  is nog niet bekend.

3. Com.wonen garandeert dat de sloop 18 maanden voor de datum wordt aangekondigd? Het is onduidelijk wat deze garantie precies inhoudt.

 

Kom zaterdag 26 janauri 2008 naar het NAI. U kunt een cursus (3x) architectuur volgen. Voor verdere info zie site Com.wonen. Het hele actiecomite heeft zich aangemeld.

 

Vrijdag 18 januari 2008 heeft  een overleg plaatsgevonden over de leefbaarheid van het blok Bree/Maarland/Klaphek.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de bewoners van het blok, van Com.wonen, van de BOV en van Vrelom. Com.wonen is voor sloop en verhuurt niet meer regulier. De bewoners, BOV en Vrelom vinden dat huizen regulier verhuurd moeten blijven.

De afspraken zijn als volgt

1. Kraken onmiddellijk melden bij mevrouw A. de Jong annemieke.dejong@comwonen.nl

2. Overige zaken over leefbaarheid doorgeven aan mevrouw M. de Goede mieke.degoede@comwonen.nl

Mevrouw Thea Klop gaat met de technische dienst bespreken in hoeverre het kitten van de voegen van het blok Bree/Maarland/Klaphek  als service beurt uitgevoerd kan worden.

Voor eind januari 2008 maakt Com.wonen een afspraak om de leefbaarheid ter plaatse te bekijken.

 

 

 

 

 

 

Jaaroverzicht Tuindorp Vreewijk 2007

16 januari 2008 (12:09) | Categorie: Geschiedenis

Een van de vele bijeenkomsten waarin bewoners hun verzet tegen sloop laten zien.

 

 

 

Monumentale schildjes aan de gevels Bree Maarland

 

Vreewijk rustige wijk

 

Bezoek van de Socialistische Partij Remi Poppe (rechts)

 

 

 

Debat

Links Bestuurder Com.wonen Margriet Drijver, Rechts Leo de Kleijn SP gemeenteraad Rotterdam

 

T.shirts van het actiecomite Bree-Maarland Klaphek tegen sloop voor behoud Vreewijk

 

Opzoomeren Bree-Maarland-Klaphek

 

Ondertekening van brief voor Behoud Vreewijk door Nazaten van Oprichters Tuindorp Vreewijk

Handtekeningen van bewoners van Vreewijk tegen sloop zijn door wethouder Karakus in ontvangst genomen. Vlnr: Margriet Drijver, bestuurder Com.wonen, De heer Yesildal, bestuurder deelgemeente Feijenoord, wethouder Karakus, Lydia Lansink van Cuypersgenootschap, Remi Poppe Tweede Kamerlid voor SP. 

 

Presentatie actiecomitee op vrijwilligersdag in Laurenskerk

 

 

Visie op de conceptwijkvisie

 

 

Steunbetuiging Bond Heemschut

31 december 2007 (08:23) | Categorie: Steunbetuigingen

Uit de steunbetuiging van  Bond Heemschut zoals verwoord door de heer Vermeer op 15 november 2007.

 

"Mijn moeder is van 1915, dat is bijna vanaf het begin van Vreewijk. Mijn moeder is voortdurend veranderd, bij de tijd gebleven, maar toch is ze in de kern gelijk gebleven. Waarschijnlijk kon ze ook bij blijven, omdat ze in de kern niet is veranderd. Dat vinden we van Heemschut ook van Vreewijk. Vreewijk is veranderd, er mogen aanpassingen komen als de kern maar in stand blijft. Want juist die kern maakt ook de verandering mogelijk.

 

Niets is onveranderlijk: Vreewijk is niet ontworpen voor een samenleving waar auto's de openbare ruimte domineren. Maar dat geldt evenzeer voor de Herengracht in Amsterdam en toch accepteert daar een ieder dat het profiel van die gracht in tact moet blijven. Vreewijk is niet ontworpen voor de huidige woonconsument die meer vierkante meters ter beschikking wil hebben, maar daar staat tegenover dat huishoudens sinds 1914 aanmerkelijk zijn verkleind. Waarom Vreewijk niet in stand houden juist voor die kleinere huishoudens, voor senioren die zelfstandig willen blijven wonen, voor starters op de woningmarkt. Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn we weer op zoek naar maatschappelijke structuren waarin mensen kunnen blijven functioneren met behulp van zorg aan huis en in de directe omgeving. Waarom zo'n structuur ontwikkelen als de aanzetten er liggen.

 

In Vreewijk is bijzonder veel aandacht besteed aan de straatprofielen; de breedte van de straten ten opzichte van de stoep en de bebouwingshoogte, de plaats van de bomen lantaarnpalen, tuinheggen en tuinmuurtjes. Aanpassingen zullen nodig zijn, maar aanpassingen zullen er niet toe mogen leiden dat er hoogbouw plaatsvindt.

En dan het groen. Een zodanig integraal onderdeel dat voor parkeren andere oplossingen moeten worden gevonden dan het opofferen van binnenterreinen.

Rotterdam heeft steeds durf  en modernisme getoond. Misschien is het nu wel modern om druf te hebben deze erfenis in stand te houden." 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR 7

29 december 2007 (09:40) | Categorie: NIEUWSBRIEF

KERSTEDITIE STAND VAN ZAKEN

 

Dank u allen voor uw steun het afgelopen jaar.

Wij wensen u een goed 2008

Het actiecomite Bree Maarland.

 

Woensdag 9 januari 2008 komt de Gemeenteraadscommissie Rotterdam  Fysieke Infrastructuur Buitenruimte en Sport (FIBS) op bezoek in Vreewijk. Tussen 9.30 en 13.00 willen de leden van de commissie zich laten informeren over de conceptwijkvisie Vreewijk in zalencentrum Rustburcht en aansluitend maakt men een wandeling door Vreewijk. Com.wonen verzorgt een deel van de wandeling en een ander deel wordt verzorgd door de bewonersvertegenwoordigers.

 

Het actiecomite gaat met Com.wonen overleggen over de huidige stand van zaken met betrekking tot de tijdelijke verhuur van de leeggekomen woningen. De directe aanleiding is dat er een aantal panden geruime tijd leegstaan en dichtgetimmerd zijn.

Inzet van het gesprek is deze onwenselijke situatie per direct uit de wereld te helpen.

Een ander punt is het reguliere onderhoud van de woningen aan Bree-Maarland. In november 2007 is aangekondigd dat de naden in de keuken en badkamer opnieuw gekit worden. Dat is niet gebeurd.

Het actiecomite heeft tot heden geen reactie gehad op de voorgestelde data voor overleg. We doen er alles aan snel tot zaken komen.

 

Website NOS-journaal www.nosjournaal.nl Woont u in een van de veertig wijken die door het kabinet als probleemwijken zijn aangewezen? Wat is er mis, wat moet dringend worden verbeterd? En wat is juist prettig en moet bewaard blijven?

Mail ons uw ervaringen, liefst in minder dan 300 woorden en met vermelding van naam, email adres en/of telefoonnummer. De interessantse worden op deze website geplaatst en mogelijk komen onze veslaggevers bij u in de wijk een kijkje nemen. Vergeet niet te vermelden in welke wijk u woont.

Uw email adres en telefoonnummer worden niet op de website geplaatst. als u dat niet wil, wordt ok uw naam niet gepubliceerd. als u geen prijs stelt op publicatie van uw verhaal of op nader contact met de NOS, geeft u dat dan nadrukkelijk aan.

Het actiecomite heeft gereageerd hierop. U kunt dat natuurlijk ook doen.

 

Leven in Vreewijk. Ook bij u is naar alle waarschijnlijk dit blaadje van Com.wonen in de bus gevallen. Laat u niet overdonderen door de ontontkoombare voorstelling van zaken.

Nog even voor u de feitelijke situatie:

  • Procedure aanvraag beschermd stadsgezicht loopt. Dit kan nog een tijd duren.
  • Er is een hernieuwd bouwtechnisch onderzoek aangevraagd. Dit kan ook nog een tijd duren
  • De aanvraag tot rijksmonument van de woningen aan Bree/Maarland is ontvankelijk verklaard. Dit kan ook nog een tijd duren.
  • Tot slot: als u naar tevredenheid woont en niet verhuist zal er nog heel wat water door de zee moeten stromen voor ze u uit uw huis krijgen.

Nieuwe poster van de Socialistische Partij SLOPEN-BEZOPEN. Hebt u 'm ook gehad? In het begeleidende schrijven vraagt de SP zich af wie er eigenlijk nog voor sloop is? De bewoners zijn tegen sloop, zoals zij in een huis aan huis enquete aangaven. In de Rotterdamse gemeenteraad stemden Leefbaar Rotterdam, Christen Unie-SGP, Groen links en de SP voor een motie tegen het slooplan. De PvdA wilde niet voor stemmen, maar liet wel weten tegen de sloop van goede en betaalbare woningen in Vreewijk te zijn. Veel architecten en stedenbouwkundigen hebben zich inmiddels ook al uitgesproken voor het behoud van het tuindorp.  Com.wonen komt dus steeds meer alleen te staan, enkel nog gesteund door het dagelijks bestuur van de deelgemeente en door de PvdA wethouder Karakus.

Een mooi resultaat van de acties van de bewoners tegen de sloop tot nu. De SP blijft de bewoners steunen. 

 

 

  

Steunbetuiging Ex Minister Hedy d'Ancona

28 december 2007 (12:15) | Categorie: Steunbetuigingen

In reactie op een brief van het actiecomite Bree Maarland reageert Hedy d'Ancona met toenemende verbazing en onbegrip voor de opstelling van de gemeente en de corporatie. In de tijd dat zij minister was (dus tot augustus 1994) gold tuindorp Vreewijk nog als een parel waar zij naar toe ging om te zien hoe prachtig het gerestaureerd was. Het komt haar vreemd over dat in zo'n betrekkelijk kort tijd de situatie zo veranderd, lees verwaarloosd, is. Dat de huizen niet gerenoveerd worden maar vervangen door dure appartementen is - in dit geval zeker - een kwestie van centen en niet van gevoel voor erfgoed.

Helaas is er in Europa geen geld of specifieke regeling die uitkomst kan bieden.

Hedy d'Ancona vindt het naar en onbegrijpelijk maar weet niet hoe zij uitkomst zou kunnen bieden. Zij zal vertellen = waar dat nuttig is = dat sloop van Vreewijk niet mag gebeuren.

Tot slot wenst Hedy d'Ancona het actiecomite veel sterkte.  

Brief aan B&W van Bewoners Organisatie Vreewijk

28 december 2007 (12:03) | Categorie: Pers en politiek

De Bewoners Organisatie http://www.bov-rotterdam.nl heeft het College van B&W een brief gestuurd op 6 december 2007.

Daarin stelt zij vast, dat Com.wonen zonder toestemming van de gemeente woningen onttrekt aan de gemeentelijke woningdistributie. En dat in het gebied Bree-Maarland drie woningen leeg worden gehouden door de verhuurder.

 

De BOV wijst erop dat de bevoegdheid om iets aan dit probleem te doen ligt bij B&W en vraagt van het college hoe zij het probleem gaan aanpakken.

Steunbetuiging Partij van de Arbeid

28 december 2007 (11:54)

In een brief die op 29 november 2007 bij alle bewoners van Vreewijk in de bus is gedaan betuigt de PvdA gemeenteraad (Duco Hoogland, woordvoerder wonen)  en PvdA Deelgemeenteraad (Marco van Lent, fractievoorzitter PvdA) hun steun.

In hun brief stellen zij dat er geen sloop mag plaatsvinden van betaalbare woningen in Vreewijk die in goede staat zjn.

In de deelgemeenteraad heeft de PvdA een  motie ingediend voor een nieuw onderzoek naar de technische staat van de woningen. Daarbij tekent de PvdA aan dat zij vasthoudt aan haar verkiezingsbelofte: geen sloop van goede en betaalbare woningen. De motie is aangenomen.

Tuindorp Vreewijk Achtergrondinformatie

28 december 2007 (11:16) | Categorie: Geschiedenis

Tuindorp Vreewijk Achtergrondinformatie

 

Op initiatief van de bankier K.P. van Mandele en J. Dutilh, samen met enkele notabelen uit de bankiers- en financieringswereld werd op 28 juli 1913 de N.V. Eerste Rotterdamse Tuindorp opgericht.

Vanuit sociaal idealistische motieven wilde men rond de eeuwwisseling (1900) de erbarmelijke omstandigheden van arbeiders verbeteren, door de bouw van ideale nederzettingen buiten de stad, de tuinstad.

In het jaar van oprichting gaf de N.V. aan architect Hendrik Peter Berlage (1856-1934) de opdracht voor een ontwerp van een tuindorp. Op 28 april 1916 deden Burgemeester en Wethouders aan de Raad voorstellen om medewerking te verlenen bij de aanleg van een tuindorp ten oosten van de Groene Hilledijk. De Raad hechtte daaraan op 4 mei 1916 zijn goedkeuring.

Voor de architectonische invulling werden op aanraden van Berlage, de bureaus M.J.

Granpré-Moličre, Verhagen en Kok, Roos en Overeynder gevraagd.

Als architect en stedebouwkundige drukte Marinus Jan Granpré-Moličre (1883-1972) zijn stempel op Rotterdam dat zich ten zuiden van de Maas ontwikkelde. Onder andere door zijn ontwerp voor tuindorp Vreewijk: als hoogleraar aan de technische Hogeschool werd hij de leider van de zogenaamde Delftse school in de Nederlandse bouwkunst.

Op 8 juni 1916 werd de N.V. Maatschappij voor Volkshuisvesting Vreewijk opgericht onder voorzitterschap van Van der Mandele. Zij stelde zich tot doel grondspeculatie te voorkomen. Hiertoe werd door derden grond aangekocht onder toezegging dat deze zonder speculatiewinst aan de maatschappij ter beschikking zou worden gesteld.

De gunstige bodengesteldheid aan de linkeroever, die het mogelijk maakt daar een niet te zware bouw uit te voeren, zonder kostbare fundatie. Grondboringen op het terrein gaven de zekerheid dat voor lage bouw die bedoeld werd, beheiďng of andere kostbare fundering onnodig was.

Het terrein van 16 ha groot voor de eerste fase lag in de karnemelkpolder. De aanwezige waterhuishoudingstructuur werd in het nieuwe plan overgenomen met de aan te leggen singels De Langegeer en de Lede.

In het najaar van 1916 was men met alle voorbereidingen zover gevorderd dat de bouw kon aanvangen. Het oudste deel van tuindorp heet "de Vlieger"en omvat het gebied tussen de Langegeer, de Groene Zoom, de Boogjes, Het Wed, de Groene Hilledijk en de Bree.

 

 

Steunbetoging Woonbond

28 december 2007 (10:28) | Categorie: Steunbetuigingen

De Woonbond www.woonbond.nl heeft uitgezocht en vastgesteld dat de bevoegdheid op het gebied van de woningvoorraad NIET  bij de Stadsregio ligt.

De bevoegheid ligt bij de Gemeente Rotterdam, bij wethouder Karakus.

De Woonbond heeft de wethouder in een brief opgeroepen Vreewijk te behouden. Rotterdam moet als architectuurstad oog hebben voor het verleden.

 

Deze brief dateert van september 2007. In december 2007 heeft de Woonbond nog geen antwoord van Wethouder Karakus ontvangen. 

Steunbetuiging Zanger, Componist, Kees Korbijn

28 december 2007 (10:17) | Categorie: Steunbetuigingen

BLIJF MET JE POTEN VAN ONS HUIS

 

Refrein

 

Blijf met je poten van ons huis, want hier voelen we ons thuis

Stop die smoezen zo goedkoop, dat 't hier rijp zou zijn voor sloop

Het is Com.wonen puur te doen, om te bouwen voor de poen

Graaien naar het groot gewin, en wij er uit met ons gezin

 

Zo moge hier een tuinstadwijk verrijzen

Staat op de Brink, gebeiteld in beton

De tuinwijk is gekomen, woonwijk voor de stedeling

Die hier dus ideaal harmonisch leven kan

Wat dachten de bestuurders toen sociaal

Nu gaan ze voor de winst met onze huisjes aan de haal

 

Refrein

 

Niks werd gevraagd aan mensen die hier wonen

Gewoon er uit verdreven van je stek

Het zou hier zo bouwvallig zijn, alleen maar goed voor sloop

Maar vrijwel alles staat nog goed op deze mooie plek

En zit er soms een enkel pandje fout

Com.wonen doe normaal en zorg voor beter onderhoud

 

Refrein

 

                                                  Tekst en Muziek: Cees Korbijn

 

NIEUWSBRIEF JAARGANG 2: NR.6

29 november 2007 (01:12) | Categorie: NIEUWSBRIEF

VREEWIJK OP TV IN PREMTIME.

Op zaterdag 1 december 2007 komt Vreewijk op televisie in de uitzending van Premtime op Nederland 3. Het thema is de teloorgang van de volkshuisvesting.

ROTTERDAMDAG

Op de Rotterdamdag 10 november 2007 in de Laurenskerk wisten vele mensen het kraampje te vinden van het actiecomite Bree-Maarland. Zij bleken goed op de hoogte van wat er in Vreewijk speelt. De boodschap van velen was om vooral door te gaan.

CONCEPTWIJKVISIE

Op 13 november 2007 vond de eerste informatieavond plaats over de conceptwijkvisie Vreewijk. Er waren zo'n vijftig bewoners gekomen. Het bleek dat veel bewoners geen folder hebben ontvangen. Op 27 november 2007 is weer een bewonersavond geweest met meer belangstellenden. Het actiecomite pleit ervoor dat bewoners zich op meer manieren kunnen laten informeren en hun stem  laten horen.

BESCHERMD STADSGEZICHT

Op 15 november 2007 liet de deelgemeentelijke wijkcommissie Vreewijk-Katendrecht zich onder leiding van mevrouw Y. de Winter voorlichten over  de betekenis van het Beschermd Stadsgezicht. De vertegenwoordigers van de gemeentelijke-  en rijksdiensten benadrukken dat het Beschermd Stadsgezicht niet alleen tot doel heeft te conserveren, maar dat het vooral te gebruiken is als ontwikkelinstrument. Hierbij is het van groot belang dat eerst wordt vastgesteld welke essentiele kenmerken beschermd worden. Pas als dat duidelijk is, kan aan verandering gedacht worden. Die verandering kan alleen als die eerder genoemde kenmerken intact blijven. Dit ales stond haaks op de bijdrage van de heer Yesildal, bestuurder deelgemeente Feijenoord. Hij gelooft onbekommerd  in het laten opgaan van de wijk in de stad (een geloof dat terug te vinden is in de conceptwijkvisie). In deze opvatting blijft er weinig over van Vreewijk in de huidige vorm. Het Cuypersgenootschap, de Bond Heemschut en Roterodamum gaven te kennen alles te doen om dit te voorkomen.

WAT VREEWIJK IS

"Zoo moge hier een tuinstadwijk verrijzen waarin een meer harmonisch leven voor den stedeling mogelijk wordt"

Mr. K.P. van der Mandele 18 september 1918.

ZO MOGE VREEWIJK BLIJVEN

 

 

Steunbetuiging Remi Poppe Socialistische Partij

22 november 2007 (08:57) | Categorie: Steunbetuigingen

Remi Poppe Socialistische Partij solidair met het actiecomite.

 

Op 13 oktober 2007 sloot Remi Poppe, Tweede Kamerlid van de Socialistische Partij zich aan bij de demonstranten die demonstreerden op het Brinkplein in Vreewijk tegen de sloop van Vreewijk.

Hij debatteerde met de Woningbouwcorparatie Com-wonen en wethouder Karakus.

 

Remi Poppe zei dat het weer hetzelfde liedje is als altijd. De wethouder roept dat de wijk geen goede mix is van bewoners en de woningbouwcorporatie dat de woningen niet meer van deze tijd zijn. En dan moet er maar gesloopt worden. Al deze mensen wonen naar hun zin en willen gewoon in deze woningen blijven. Met een goed renovatieplan, modernisering van de woningen en het wegwerken van achterstallig onderhoud zijn deze huizen nog prima.

Hij belooft minister Vogelaar erop aan te spreken, dat er geen cent naar sloop in Vreewijk gaat.

Stuenbetuiging Nederlandse Vereniging Makelaars

22 november 2007 (08:45) | Categorie: Steunbetuigingen

Rapport Nederlandse Vereniging Makelaars www.cobouw.nl

 

Een Welkom Advies

Op 13 november 2007 verscheen een rapport Welkom Advies van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Dit rapport is gericht aan minister E. Vogelaar. Daarin wordt betoogd dat de bewindsvrouw met de makelaars in zee moet gaan. Al de toekomstige prachtwijken kregen van de NVM een makelaar toegewezen. Zuilen in Utrecht en Vreewijk in Rotterdam zijn wijken die MISSTAAN op het lijstje van Vogelaar.

Een woningmarkt in elke stad heeft een bovenkant en een onderkant. Prima, als we maar zorgen dat de leefbaarheid in de wijken aan de onderkant op een aanvaardbaar niveau ligt. Aan de onderkant bevinden zich de wijken waar de starters terecht kunnen, waar bijzondere initiatieven ontstaan, waar mensen met een kleine beurs tegen aanvaardbare lasten kunnen wonen.

Volgens de NVM mag wijkaanpak nooit leiden tot verdringing van problematische of minder draagkrachtige bewoners. Er moeten voldoende goede huurwoningen woden gerealiseerd.

« Vorig artikel  (Artikel 4 van 6)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden