Friesland, meer dan 11 steden!

Vind jouw wijk in Friesland op mijnwijk.nl

Friesland heeft een lange kustlijn, die zich uitstrekt langs het IJsselmeer en de Waddenzee. Het ligt voornamelijk op het vasteland, maar omvat ook een aantal Waddeneilanden. Het gedeelte op het vasteland grenst aan de provincies Flevoland, Overijssel, Drenthe en Groningen. Omwille van zijn historische ligging – het gedeelte van Groter-Friesland ten westen van de Lauwers – spreekt men ook van ‘Westerlauwers Friesland’. Qua totale oppervlakte (incl. water) is Friesland de grootste provincie van Nederland. Qua landoppervlak staat het op de derde plaats..

Wijken in Friesland

Friesland

In de middeleeuwse historiografie werd algemeen aangenomen dat Friesland zijn naam dankt aan een legendarische stichter genaamd Friso. Anderzijds verhaalt het Oude Goudse Kroniekje (± 1450) “hoe keizer Valentinianus den Rijn neder quam … inder wilder Neder Sassen lant … ende om dattet soo couden lant is, soo dedent die Romeynen Vrieslant hieten”. Recenter is de veronderstelling dat de benaming ‘Fries’ oorspronkelijk ‘krulharig volk’ betekend.

Fryslân
Op 1 januari 1997 werd de officiële naam van de provincie door de Friese Provinciale Staten veranderd van ‘Friesland’ in ‘Fryslân’. In november 2004 besloot het Ministerie van Binnenlandse Zaken erop toe te zien dat de officiële naam in overheidsstukken ook consequent wordt gebruikt.

Gemeenten en wijken in Friesland

Achtkarspelen

Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Drogeham, Gerkesklooster, Harkema, Kootstertille, Stroobos, Suirhuisterveen, Surhuizum, Twijzel, Twijzelerheide

Ameland

Hollum, Ballum, Duren, Nes, De Kooiplaats, Het Oerd

Dantumadeel

Damwoude, Zwaagwesteinde, Veenwouden, Broeksterwoude, Rinsumageest, Wouterswoude, Driesum, De Valom, Roodkerk, Sijbrandahuis

De Friese Meren

Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Boornzwaag, Broek, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Legemeer, Lemmer, Mirns, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, OUdega, Oudehaske, Ourdemirdum, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rottum, Ruigahuizen, Scharsterburg, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten, Snikzwaag, Sondel, Terhorne, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast, Vegelinsoord, Wijckel

Harlingen

Midlum, Wijnaldum

Leeuwarden

Stiens, Grouw, Goutum, Warga, Irnsum, Mantgum, Wirdum, Roordahuizum, Britsum, Wartena, Wijtgaard, Weidum, Cornjum, Oosterlittens, Hijum, Lekkum, Jorwerd, Jelsum, Hijlaard, Oude Leije, Hempens, Snakkerburen, Baard, Finkum, Jellum, Beers, Huins, Friens, Idaard, Miedum, Swichum, Aegum, Warstiens, Lions, Teerns

Noardeast-Fryslân
Ooststellingwerf

Oosterwolde, Donkerbroek, Makkinga, Oldeberkoop, Haulerwijk, Appelscha

Opsterland

Gorrewijk, Langezwaag, Terwispel, Beetsterzwaag, Ureterp, Bakkeveen

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Smallingerland

Drachten, Aldegea, De Pein, Boarnburgum, Drachtsterkompenije, De Rottefalle, De Houtigehage, De Wylgen, Nyegea, De Tike, De Feanhoop, Koartehimmen, Goaiingahuzen

Súdwest-Fryslân

Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Bozum, Breezanddijk, Britswerd, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Deersum, Edens, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hennaard, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts

Terschelling

West-Terschelling, Midsland, Hoorn, Formerum, Lies, Oosterend, Baaiduinen, Landerum, Kinnum, Hee, Striep, Kaard

Tietjerksteradeel

Bergum, Hardegarijp, Giekerk, Noordbergum, Oenkerk, Garijp, Tietjerk, Oostermeer, Suameer, Eestrum, Rijperkerk, Molenend, Suawoude, Oudkerk, Eernewoude, Wijns

Vlieland

Vlieland

Waadhoeke

Franeker, Sint Annaparochie, Dronrijp, Menaldum, Berlikum, Minnertsga, Sint Jacobiparochi, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Marssum, Winsum, Deinum, Oudebildtzijl, Beetgumermolen, Beetgum, Vrouwenparochie, Achlum, Oosterbierum, Ried, Welsrijp, Boksum, Engelum, Dongjum, Nij Altoenae, Spannum, Peins, Westhoek, Herbaljum, Hitzum, Wier, Pietersbierum, Schalsum, Zweins, Baijum, Schingen, Slappeterp, Biessum, Firdgum, Boer, Klooster-Ludlum

Weststellingwerf

Blesdijke, Boijl, De Blesse, De Hoeve, Langelille, Munnekeburen, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijetrijne, Noordwolde, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldetrijne, Oosterstreek, Peperga, Scherpenzeel, Slijkenburg, Sonnega, Spanga, Steggerda, Ter Idzard, Vinkega, Wolvega, Zandhuizen